1

Тема: Биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

Биология  сабағындағы пәнаралық ыпалдастық

2

Re: Биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

Пәнаралық байланыс орнату арқылв туралы оқушыларға ақпаратты тиімді пайдалану.

3

Re: Биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

Пәнаралық байланыстың білім беру функциясы пәнаралық байланыстар арқылы биологиялық құбылыстармен табиғаттағы әртүрлі үдерстердің теориялық негіздері ашылып көрсетіледі

4

Re: Биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

Мұғалім жаратылыстану мен биологияны басқа пәндермен байланыстыру арқылы оқушыларды тәрбиелеудің кешенді әдісін жүзеге асырады

5

Re: Биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

Пəнді басқа пəндермен байланыстыра оқытудың 2 түрлі тиімді жағы бар: оқушылардың басқа оқу пəндеріне қызығушылығын арттырады жəне басқа пəндерде қарастырылатын мəселелерді қатар зерттеуде оқу базасын толықтырады.

6

Re: Биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

Мектептегі негізгі пәндерді оқу арқылы оқушылар өз түсінігін кеңейте отырып, оқушы үшін жауапты болуға үйренеді,

7

Re: Биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

Пәнді басқа пәндермен байланыстыра оқытудың екі түрлі тиімді жағы бар біріншіден  биология мен жаратылыстану оқушылардың басқа оқу пәндеріне дайындығын күшейтеді екіншіден оқу базасын толықтырады

8

Re: Биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

Оқушылар бір пәннің аясында үйренген мәселелерін екінші пәнге пайдалана алады немесе бір пәннің негізінде басқа пәнді оқуды жақсарта алатындықтан пәнаралық ықпалдастық жүзеге асырылуы тиіс.

9

Re: Биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

Пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру үшін жаратылыстану саласы пәндері мұғалімдерінің пәндердің оқу бағдарламаларын зерделеу.

10

Re: Биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

Жаратылыстану пәндерін оқытуда пәнаралық байланыстар әдістемелік, білім беру, дамытушылық функцияларды атқарады.

11

Re: Биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

Оқушылар бір пәннің аясында үйренген мәселелерін екінші пәнге пайдалана алады немесе бір пәннің негізінде басқа пәнді оқуды жақсарта алатындықтан пәнаралық ықпалдастық жүзеге асырылуы тиіс.

12

Re: Биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

Оқушылардың пəнге қызығушылығын арттыруда жəне білім сапасын арттыруда,оқушылардың ойлау дағдыларын дамытуда биология жəне жаратылыстану сабақтарында пəнаралық байланысты жүзеге асырудың маңызы зор.

13

Re: Биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

Пәнаралық байланыстың әдістемелік функциясы оқушылардың табиғатқа деген диалектикалық материалистік қөзқарастары

14

Re: Биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

Пәнаралық байланыстар нақты пән тұрғысынан біржақты ойлауға жол бермей, оқушыларды кең ойлауға, ой-өрісін кеңейтеді.

15

Re: Биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

Тапсырмаларды орындау барысында оқушылардың өткен сабақтарда және басқа пәндерден алған білімін естеріне түсіріп, қолданғаны маңызды.

16

Re: Биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

Оқыту үдерісінде блгілі бір нақты пәнді зерттеу маңызды болғанымен пәнаралық жұмыстарды жүргізеді.Джон Дьюидің еңбектеріне негізделеді

17

Re: Биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

Табиғат пен қоғамның өзара байланысы табиғаттағы заңдылықтардың біртұтастығы.

18

Re: Биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

Оқыту мен оқудағы бұл бағытты сындарлы оқыту теориясын жақтаушылар қолдайды, оқушылар жұмыс барысында пәнаралық проблемаларды талқылайды.

19

Re: Биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

Оқушылар өзіндік көзқарасы мен пайымдауын қалыптастырып, дамытуға, мұқият зерделеуге және өз ойын сенімді айта білуге дағдыланады. Мысалы, олар дәлелдерді талдау мен бағамдауды және ойлау дағдылары туралы ойлануды үйренеді. Сонымен қатар, пәнаралық байланыс орнату арқылы олар ақпаратты тиімді пайдалануды үйренетін болады.

20

Re: Биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

Мектептегі негізгі пəндерді оқу арқылы оқушылар өз түсінігін кеңейте отырып өзінің оқуы үшін жауапты болуға уйренеді

21

Re: Биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

Пәнаралық байланыстың дамытушылық функцичсы оқушылардың жүйелі және шығармашылық ойлауын дамытудағы ролі анықталады.

22

Re: Биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

Пәнаралық байланыстың әдістемелік функциясы:оқушылардың табиғатқа деген диалектикалық-материалистік көзқарастары, табиғат пен қоғамның өзара байланысы , табиғаттағы заңдылықтардың біртұтастығы туралы көзқарастары қалыптасады.

23

Re: Биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

[table]
 
 
   
   
    Пәндібасқапәндерменбайланыстыраоқытудыңекітүрлітиімдіжағы    бар: біріншіден, биология мен
    жаратылыстануоқушылардыңбасқаоқупәндерінедайындығынкүшейтеді, екіншіден,
    өзкезегінде химия, физика, география, тарих, қоғамтанупәндеріндеқарастырылатынмәселелердіқатарзерттеудеоқубазасынтолықтырады   
   
 
 

[/table]

24

Re: Биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

[table]
  [/table][table]
  [/table][table]   
    Пәнаралықбайланыстың әдістемелікфункциясы: оқушылардыңтабиғатқадеген диалектикалық-материалистіккөзқарастары,    табиғат пен қоғамныңөзарабайланысы,
    табиғаттағызаңдылықтардыңбіртұтастығытуралыкөзқарастарықалыптасады   
  [/table][table]   
   
[/table]