1

Тема: Окыту жане оку адис-тасилдерди топ болып такыладык

Бугин биз окыту адис-тасилдерди топ болып талкыладык.