1

Тема: Қалыптастырушы бағалау

Оқушылардың «Физика» пәніне қызығушылығын қалай арттыруға  болады?

2

Re: Қалыптастырушы бағалау

бағаның нақты бір оқушыға, оның білім мазмұнын меңгерудегі кемшіліктерін анықтауға және өзіндік  орнын барынша тиімді толықтыруға бағытталғаны.

3

Re: Қалыптастырушы бағалау

Қалыптастырушыбағалаутоқсанішіндекездесетініріктелгеноқумақсаттарынанегізделіпжасалған. Оқушыныңоқуындағыжетістіктердісырттай, мұғалімжәнемектептарапынанбағалауболыптабылады. Қалыптастырушы бағалау сабақ үстінде үнемі жүргізіледі. Оқушыға бағақойылмайды, «жетті» немесе «талпынды» деп мақсатқа жетелейді. Мұғалім оқушыға
«жетті » деген шешім шығару үшін, оқу мақсаттарына жету үшін жетістік
критерийлерін қолдана алады.

4

Re: Қалыптастырушы бағалау

Қалыптастырушыбағалау – оқушының білім алуына септігін тигізіп,сонымен қатар, алға қойған мақсаттарына үздіксіз бағытталып отыратын үрдіс. Қалыптастырушы бағалау бойынша қатып қалған «5, 4, 3 не 2» деген сандық бағалар
болмайды. Ол бағалау критреилеріне сүйеніп,  оқушымен кері байланыс
орнатады. Яғни, оқушы қатесімен қайта жұмыстануға мүмкіндік алады. Қалыптастырушы бағалаудың мақсаты – оқу үрдісі кезінде оқушы мен
мұғалімнің іс-әрекетіне түзетулердің енгізілуі.