26

Re: мазмұны жаңарған география

-  географияның ғылыми пән ретіндегі рөлі мен оның қазіргізаманғы адамзат мәселелерін, сондай-ақ ғаламдық мәселелерді шешудегі әлеуетін
түсінуге мүмкіндік беру;

27

Re: мазмұны жаңарған география

-      оқушылардың бойында табиғат пен қоғам арасындағы өзарабайланыстарға, осы байланыстардың кеңістіктік ерекшеліктеріне ғылыми
көзқарастарды қалыптастыру;

28

Re: мазмұны жаңарған география

-      қоғамдық өндірістің, табиғатты қорғау мен табиғаттытиімді пайдаланудың ғылымижаратылыстану, әлеуметтік-экономикалық негіздерін
ашу;

29

Re: мазмұны жаңарған география

-      оқушылардың географиялық зерттеу әдістері мен зерттеудағдыларын игеруіне ықпал жасау;

30

Re: мазмұны жаңарған география

-      оқушылардың кеңістіктік ойлауы мен картографиялықдағдыларын қалыптастыру;

31

Re: мазмұны жаңарған география

-      географиялық білімді күнделікті өмірде, өзіс-тәжірибесінде пайдалану дағдыларын қалыптастыру.

32

Re: мазмұны жаңарған география

оқушылардың қоғам мен географиялық кеңістіктің барлықдеңгейлерінде туындаған геоэкологиялық, геоэкономикалық, әлеуметтік, геосаяси
және ғаламдық проблемаларды шешуге бағытталған географиялық білімдерін,
біліктері мен дағдыларын қолдану үшін жағдай жасау.

33

Re: мазмұны жаңарған география

Жаңартылған жалпы білім беру бағдарламаларындаоқушылардың бойында қалыптастыру қажет құндылықтар мен дағдылар
анықталған