1

Тема: Билим мазмунын жанарттым

Билим мазмунын жанарту курсына келгениме оте куаныштымын. Тренеримиз Сисенова Ардак апай озинин билген адис тасилдерин бизге уйретип жатыр 
Алдымыздагы баланы сауаттандыру ушин колданылатын коптеген адис- тасилдерди уйренди
Жане де ариптестеримиз бенен де адис алмастык коп нарсени уйрендик  деп айта аламын. 
Али де уйренеримиз коп екенин билим. Осы уйренгендеримди жумыс барысында колданамын. 
Осы туста бизди осы курска жиберген озим жумыс жасайтын мектеп уйымына, жане де БМЖ толык кыр - сырымен таныстырган Тренеримиз Сисенова Ардак апайга алгысым шексиз!